Op deze pagina vind je belangrijke informatie omtrent je privacy, de gegevensverwerking, de behandelovereenkomst en de mogelijkheid tot het indienen van een klacht indien je ontevreden bent over mijn hulp. Klik hieronder op het onderwerp van je keuze om daar meer over te lezen.
   

Gegevensbescherming

Volgt binnenkort.
Uw gegevens worden beschermd volgens de regels van de NFG.
 

Privacy reglement - Psychologie-Inside

 1. Begripsbepalingen
  In dit reglement wordt verstaan onder:
  • de therapeut: Ina Tanis handelend onder Psychologie-Inside , Kvk nummer: 53879287 op de Hooggoorns 14, 7812AM Emmen;
  • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
  • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
  • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
  • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
  • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
  • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
  • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
  • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
  • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
  • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
 2. Bereik
  1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
  2. Dit reglement is van toepassing op ‘de therapeut’ en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.
 3. Doel
  1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de beroepscode van de therapeut, het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
  2. De doeleinden waarvoor binnen behandeling gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de beroepscode die te vinden is op de website van de NFG.
 4. Vertegenwoordiging betrokkene
  1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijk machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
  2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
  1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij De therapeut het geval is.
  2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.
  3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
  4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.
 6. Rechtmatige verwerking
  1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt - toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
  4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
   • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
  5. De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
  6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
  7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 7. Verwerking van persoonsgegevens
  1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
  2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  3. De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
  4. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt indien:
   1. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
   2. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:
   3. het onderzoek het algemeen belang dient;
   4. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd
   5. voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
  5. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.
 8. Bijzondere persoonsgegevens
  1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
  2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.
 9. Gegevensverwerving
  Gegevens verkregen bij betrokkene
  1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
   • zijn identiteit;
   • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
  2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
  3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:
   • zijn identiteit;
   • de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
   • Het moment waarop dat moet gebeuren is:
    • het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt; of
    • als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.
  4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
  5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
  6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.

   
 10. Recht op inzage
  1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.
  2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
  3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
  4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
  5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
   • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
   • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
 11. Verstrekking van persoonsgegevens
  1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
  2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.
 12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
  1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
  2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
  3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
 13. Bewaren van gegevens
  1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
  2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
  3. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit. De cliënt heeft de mogelijkheid aan te geven als gegevens niet bewaard moeten worden og gedurende een aangepaste periode.
  4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
  5. is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
  6. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
  7. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
   • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
   • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
   • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
 14. Melding van verwerking van gegevens
  1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
  2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:
   • van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke;
   • van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te stellen;
   • van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden.
  3. In de melding staan aangegeven:
   • de naam en het adres van de verantwoordelijke;
   • het doel of de doelen van de verwerking;
   • een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.
  4. Klachten regeling
   Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
   • de verantwoordelijke; het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de therapeut zich heeft aangesloten;
   • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
   • het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.
 15. Wijzigingen inwerkingtreding
  1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
  2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
  3. Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018.
  4. Dit reglement is op de website van de verantwoordelijke in te zien.
 16. Onvoorzien
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
 
 

Privacy policy website

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.psychologie-inside.nl / www.psycholoogemmen.com bezoekt.
 1. Beheer
  De website www.psychologie-inside.nl / www.psycholoogemmen.com staat onder beheer van Clientflow, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  a. Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.psychologie-inside.nl / www.psycholoogemmen.com (gekoppelde sites) worden niet bewaard en zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 3. Cookies
  Op de genoemde websites wordt geen gebruikt gemaakt van cookies.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Clientflow, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  Clientflow is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Clientflow zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 7. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Clientflow verstrekt, worden niet opgeslagen, alleen overgenomen bij voortzetting van het contact voor therapeutische doeleinden.
 
 

Behandelovereenkomst

DEEL 1

Voor toepassing van psychotherapeutische gesprekken in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Toelichting:
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In deze wet is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage door de cliënt in dit dossier en geheimhouding van de cliëntengegevens.

De psycholoog/hulpverlener van Psychologie-Inside, Drs. Ina Tanis is registerlid VPMW van de NFG (praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening) met als registratienummer 8640. Ze is geregistreerd bij de RBCZ onder nummer 200736R. Ook is ze lid van de IEMT Association en IEMT-advanced practioner.AGB-code van de praktijk is 94062540. De AGB-codes van Drs. Ina Tanis zijn 94101701 en 90106622. De beroepsverenigingen hanteren een klachtrecht en tuchtregistratie zoals vermeld in de beroepscode, volledige tekst is te vinden op www.de-nfg.nl/pdf/nfg-ethischecode.pdf. Via de site van de NFG kunt u klachten melden.
www.de-nfg.nl/pdf/nfg-ethischecode.pdf

Deze behandelovereenkomst wordt vóór het tweede gesprek, door zowel de cliënt als de psycholoog ondertekend. Het aangaan van een tweede gesprek betekent automatisch een akkoord met de overeenkomst. De overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt opgeborgen.

In de beroepscode van het NIP en NFG staan eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog/ hulpverlener worden gesteld. Leden van de genoemde beroepsverenigingen moeten zich houden aan deze beroepscode.

De beroepscode is gebaseerd op de volgende vier basisprincipes: de hulpverlener moet zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk gedragen. In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze basisprincipes.

Wanneer de hulpverlener - in het kader van een andere therapie, waarin hij geschoold is - het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg te doen met de cliënt.

In de hierna volgende informatie worden enkele belangrijke regels uit de beroepscode kort samengevat. Deze informatie heeft betrekking op cliënten van zestien jaar en ouder.

Onderwerpen uit de beroepscode waarmee u te maken kunt krijgen:

Informatie
 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over wat hem/haar te wachten staat en over zijn/haar rechten.
 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de kosten (voor de eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is de cliënt zelf verantwoordelijk).
Geheimhouding
 • De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld.
 
Bijlage behandelovereenkomst

Algemene betalingsvoorwaarden
 • Artikel 1.
  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen hulpverlener en cliënt. Het standaardtarief voor een individuele sessie bedraagt €90,00 voor 45-60 minuten. In overleg kan van het standaardtarief worden afgeweken en zal een tarief naar draagkracht worden vastgesteld in het geval er geen vergoeding mogelijk is vanuit de verzekering of werkgever.
 • Artikel 2.
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of niet tijdig annuleren is de psycholoog gerechtigd kosten in rekening te brengen.
 • Artikel 3.
  De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet betalen binnen de gestelde termijn kan een betalingsherinnering worden gestuurd en hierover kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Artikel 4.
  Als de betalingsherinnering niet leidt tot een betaling binnen de gestelde termijn dan is de psycholoog gerechtigd incassomaatregelen te treffen of door derden uit te laten voeren. De kosten die hiermee verband houden komen ten laste van de cliënt.
 • Artikel 5.
  Bij betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
Dossier
De hulpverlener bewaart gegevens van u in een dossier.
 • De cliënt heeft recht het eigen dossier in te zien.
 • In de gezondheidszorg is de hulpverlener door de wet verplicht het dossier twintig jaar lang te bewaren.
 • - De hulpverlener vernietigt het dossier als de cliënt daarom vraagt, of na een periode die de cliënt heeft aangegeven.
Gegevensverstrekking
 • De hulpverlener mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan huisarts is toestemming van de cliënt nodig.
 • Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars of intervisie, dan is hiervoor geen afzonderlijke toestemming van cliënt nodig.
De regels in de beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het RBCZ en de NFG.


 
  DEEL 2

Behandelovereenkomst deel II - In te vullen door cliënt (PDF)


 

Klachtenreglement

Als u klachten heeft, kunt u deze aanhangig maken bij mijn beroepsvereniging via de volgende link:
NFG - Niet tevreden over je hulpverlener? 
psycholoog tanis emmen
Ina Tanis
 • Geregistreerd psycholoog
 • Kundig en ervaren
 • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Aangesloten bij:
psycholoog registratie NFG RBCZ